'Wij danken de mensen die geloven in óns'

Stichting IPRC is een overkoepelend orgaan bestaand uit bewuste vrijwilligers in Nederland. Deze stichting wordt ondersteund door een aantal healing coaches, dierenartsen, genetici en fok specialisten. 

Deze groep bewuste vrijwilligers hebben een bestuur gevormd, en zijn bewuste vrijwilligers die “faciliterende taken ” op zich nemen. Voor jou, dieren en de maatschappij.

Word jij vrijwilliger van onze stichting?

Na het versturen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met je op.

Afwezigheid van winstoogmerk 

Statutair is vastgelegd dat de stichting geen winstoogmerk heeft. De doelstellingen dienen te worden geëffectueerd zodanig dat door de stichting wordt voldaan aan de wet- en regelgeving met betrekking tot algemeen nut beogende instellingen in de zin van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats getreden regeling.

Financiën

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren. Bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is. Subsidies. Erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen. Opbrengsten van activiteiten van de stichting. 

 

Beheer van het vermogen

Dhr. N. van Lieshout, BNL te Oss doet administratieve taken voor de Stichting. Hiervoor ontvangt BNL een marktconforme vergoeding. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken. De stichting kent buiten het bestuur geen personen, die als lid of onder andere naam zeggenschap hebben over het te voeren beleid.

Bestemming liquiditeitssaldo

Statutair is vastgelegd dat hetgeen na voldoening van het vermogen der ontbonden stichting
overblijft, wordt besteed ten behoeve van één of meer algemeen nut beogende instelling(en) in de
zin met een soortgelijke doelstelling.

Taakstelling en bestuur verhoudingen

Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin des woorden, en is binnen de grenzen van de statuten bevoegd alle daden van beheer en beschikking te verrichten, die het voor de verwezenlijking van het doel wenselijk acht. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding en bewaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
Zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Erfstellingen mogen slechts onder het
voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan twee gezamenlijk handelende leden van het
bestuur toe onder wie tenminste de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. 

Beloning beleidsbepalers

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

Steun jij ons met een financiele bijdrage?

Zodat wij ons kunnen blijven inzetten om onze doelen te halen. Jou steun groot of klein is voor ons waardevol. Wij houden graag contact met je.

Word jij vrijwilliger van onze stichting?

Na het versturen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met je op.

Rouda webdesign

Rouda helpt graag bij het mooie doel van stichting IPRC. Dit doen wij doormiddel van het maken en onderhouden van de website zodat de stichting ook online goed gevonden kan worden.

10 Kuub Zand

10 Kuub Zand levert graag haar bijdrage aan stichting IPRC. Het welzijn van honden is iets waar ze zich graag voor wil inzetten en ze is vereerd deze samenwerking te hebben. Samen hopen ze veel mensen te bereiken en hiermee het leven van deze prachtdieren te verbeteren!

 

Website 

Uw Tapijtwinkel thuis

Steunt Stichting IPRC “Huisdier, Mens en Maatschappij” in het behalen van haar doelen voor Dierenwelzijn.

Screenshot_20190918-123404_Outlook
Translate »