Rasstandaard, Fokregelement en Gedragscode

Eigendom van ..

De norm Rasstandaard is geschreven en eigendom van STICHTING IPRC. De reproductie of replicatie ervan is zonder akkoord ten strengste verboden, tenzij het om bronvermelding gaat en hier toestemming voor is gevraagd. Wij zijn dan ook de 2e organisatie in Europa die volgens een rasstandaard fokt.

Waarheidsgetrouw fokken

Richtlijn

Deze rasstandaard dient als richtlijn voor het fokken en de ontwikkeling van de Pomsky. Het moet worden gebruikt om het kweekmateriaal beter te selecteren voor toekomstige generaties, hangt af van de generstand. Vroege generaties kunnen zich losjes conformeren aan deze norm, het is geschreven met de bedoeling om een ​​ras te worden, namelijk het zich stabiliseert en waarheidsgetrouw fokt.

Opmerking voor (toekomstige) pupkopers

Rasstandaard is een beschrijving van het ideaal voor het ras, het is een beschrijving waar fokkers naar moeten streven in hun fokkerij; de grootte zoals beschreven, betekent niet dat een hond de gegeven metingen (lengte of gewicht) zal evenaren, vooral bij jongere generaties. Een hond kan groter of kleiner zijn dan de maatgroottes zoals vermeld in de rasstandaard. De meeste vroege generaties zullen zich losjes conformeren aan deze norm, latere generaties moeten nauwer aansluiten bij deze norm om het ras te stabiliseren.
 

Rasstandaard

Klein tot matig Middelgroot, matig bot voor de grootte van de hond, goed uitgebalanceerde proporties, gemak en bewegingsvrijheid en een goede instelling. Goed geschikt voor een familiale omgeving met het vermogen om goed te presteren bij consistente hondensporten. Hoog vermogen en scherpte om een ​​goed mogelijk te moeten als een geleidehond.

Vriendelijk maar zelfverzekerd niet afzijdig, intelligent en beloning gedreven, graag leren en alsjeblieft. Elk teken van schuw van agressief temperament is een grote fout

Middelgroot in verhouding tot het lichaam. Lichtjes afgerond bovenste. De snuit heeft een gereageerd: 1/3 van de schedellengte en een brede breedte, noch heerachtig noch grof, en loopt af naar de afgeronde neus. Stop duidelijk einde, noch te steil, noch te oppervlakkig. Lijn van de neus recht van de aanslag naar de punt. De neus moet in alle kleuren zwart zijn, met uitzondering van de hendel door chocolatehonden van, in het geval van verdunde honden, is en kleurrijk compatibel met de vachtkleur. In de winter is het roze-gestreepte ‘sneeuwneus’ acceptabel. Snipy of fijne muilkorven moeten worden beschuldigd. Muzzles die kort zijn, vormen een hele fout.

Amandelvormig en schuin geplaatst. Alle kleuren zijn acceptabel en should a a elke kleur partikleur hersente zonder voorkeur voor een kleur of kleurenpatroon in het oog. Expressie is scherp maar vriendelijk.

Kaken krachtig, met een perfect, regelmatig en compleet scharendraaier, recht tegenover de kaken. Lippen goed gepigmenteerd in een kleur die compatibel is met de vachtkleur. Onder of overbeet zijn westerse fouten

De nek is trots opgericht, goed aangezet, middelmatig lang en in een sterke, sierlijke boog.

Schouder mes goed geplaatst, de hoeken van de bovenarm iets achterwaarts van schouderpunt tot elleboog, nooit loodrecht op de grond. Spier houdt schouder tot ribben stevig en goed ontwikkeld. Rechte van losse mappen hoogstgewenst. Van voren gezien, voorbenen op een matige afstand, evenwijdig en recht met ellebogen dichtbij het lichaam, naar binnen noch naar buiten draaiend. De lengte van de elleboog to the ground moet gelijk zijn aan de afstand van de ellebogen tot de bovenkant van de schoft. Bot evenredig, nooit zwaar. Hubertusklauwen kunnen verwijderd

De bovenregel is waterpas. Lichaam is sterk en redelijk compact. Borst vrij diep, niet te breed, maar in verhouding tot de hond., Het diepste punt is net achter en iets boven de ellebogen. Ribben goed gewelfd. Lendenen licht gewelfd, goed gespierd, strak en mager, kleiner dan ribbenkast met een lichte plooi. te lange lichamen en korte benen zijn en fout worden bestraft.

Achterbenen matig uit elkaar geplaatst en evenwijdig. Bovenbenen goed gespierd, onderdrukt goed gebogen, sprong is merkbaar, kort en recht. 

Ovaal, compact en van middelmatige grootte, niet in staat om te draaien. Goed behaard en licht behaard tussen de tenen. Het is toegestaan om tussen de tenen en rond de voeten te trimmen te zijn.

Goed behaard, is net onder het niveau van de bovenste lijn en is de kruising van het tapijt, in de loop van driekwart cirkel. Wanneer gedragen, zou de staart niet te moeten moeten krullen. Haar op de staart van een hoge familie en moet overvloedig zijn aan de onderkant met een iets kortere lengte aan de bovenkant. Wanneer een neergelaten staart het spronggewricht zou raken. Staarten die plat op de rug zitten of te stevig krullen, vormen een ernstige fout.

Bewegen zonder overdrijving vanuit elke hoek, soepel, vrij stromend en moeiteloos. 

Dubbele vacht bestaande uit een zachte en dichte onderlaag, lang genoeg om de langere waakharen te geven en een buitenlaag van waakharen. De vacht moet van pluche tot wollige lengte zijn, zacht aanvoelend. Overwin de nek, schouders en achterpoten naar het biergewricht. Kort op het gezicht. Haar is recht, nooit gekruld. Afwezigheid van ondervacht tijdens het afstoten normaal. Jassen die de omtrek van het lichaam verdoezelen, zijn een fout. Een extreem korte dubbele vacht is een grote fout. Dit is geen geknipt ras, maar alleen het opfrissen van het haar van de staart is toegestaan voor netheid.

Alle kleuren aanvaardbaar, met uitzondering van Merle, wat een fout is. Ierse markeringen hebben de voorkeur, maar tan-punten en pittig acceptabel. Effen wit acceptabel maar niet geprefereerd, alle andere effen kleuren zijn een fout. Een verscheidenheid aan opvallende markeringen weergegeven in een symmetrisch patroon.

Teven

 • Gewicht 7-12 kg
 • Hoogte 12-16 inches

Reuen

 • Gewicht 8-14 kg
 • Hoogte 14-18 inches

Elke afwijking van de voorafgaande punten moet als een fout worden beschouwd, moet in verhouding sttaan tot de mate en het effect ervan op de gezondheid en het welzijn van de hond om zijn traditionele werk uit te voeren. 

* Opmerking: een mannelijke pomsky moet twee duidelijk normale testikels hebben die volledig zijn ingedaald.

GedragsCode 

 • Ik erken dat, als ik mij niet houd aan deze gedragscode, ik in de toekomst niet meer mijn honden en nestjes kan registreren. Mocht deze situatie zich voordoen, dan kan ik rekenen op een respectvolle en faire behandeling door het bestuur van IPRC, waarbij noch IPRC noch ik enige kwestie publiekelijk zal bespreken.
 • Ik verklaar dat de pups in huiselijke kring opgroeien en dat het socialiseren van de puppen in huiselijke kring gebeurt. De fokker die bij IPRC geregistreerde fokhonden heeft mag hiervoor gebruik maken van gastgezinnen.
 • Ik zal géén inschrijfgeld vragen maar mag een aanbetaling vragen als ik en de pupkoper elkaar hebben ontmoet en het aannemelijk is dat de pupkoper binnen een jaar voor een pup in aanmerking komt.
 • Ik zal alle pupkopers van alle informatie voorzien die ze willen hebben en verzeker me dat de pupkopers voldoende op de hoogte zijn wat nodig om voor een pup te kunnen zorgen en op te voeden.
 • Ik zal zorgen dat al mijn fokdieren en pups voorzien zijn van een permanente identificatie middels een microchip en een DNA-profiel. In geval de hond geïmporteerd is en niet over een DNA-profiel volgens de ISAG 2006 methode beschikt moet dit alsnog gebeuren.
 • Ik zal op alle officiële documenten, gezondheidstesten, aanvraag- en registratie- formulieren die naar IPRC gestuurd worden, deze permanente identificatie- nummers vermelden, zodat de identiteit van de hond ten alle tijden vastgesteld kan worden.
 • Iedere pupkoper die bij mij een pup koopt uit een bij IPRC geregistreerd nestje, krijgt van mij een schriftelijke verklaring of bevestiging (via een koopcontract) van mijn garantie dat de pup niet lijdt aan een (erfelijke) afwijking (voor zover bij mij bekend ). Is er wel iets bekend dan zal dit door mij, inclusief evt. aanvullende afspraken met de pupkoper, in het koopcontract worden vastgelegd.
 • Ik heb in dit koopcontract ook opgenomen dat, mocht de pup uit een geregistreerd nestje binnen 12 maanden na aankoop toch blijken te lijden aan een levensbedreigende erfelijke afwijking, ik bij zal dragen in de dierenartskosten (voor zover er een medische noodzaak aanwezig is) met een maximum van de door mij ontvangen verkoopprijs. Een nadere uitwerking van de schadeloosstelling wordt vastgelegd in het koopcontract (IPRC krijgt een kopie van het koopcontract).
 • Indien de pup een fokhond betreft die door een genetisch gebrek of door andere gezondheidstesten ongeschikt blijkt te zijn voor de fok, heeft de pupkoper het recht op een nieuwe pup uit dezelfde foklijn of op een -door overleg overeengekomen- andere pup.
 • In het koopcontract wordt opgenomen dat in geval van herplaatsing de pupkoper contact moet opnemen met de fokker (de pup mag niet via internet bijv. eBAY of Marktplaats of via een advertentie aangeboden of verkocht worden), en ik kosteloos zal helpen bij het herplaatsen van de pup als de eigenaar dat zelf niet wil of kan, inclusief de financiële afhandeling.
 • Ik zal IPRC naar waarheid en geweten alle informatie verschaffen die nodig is om mijn fokdieren te laten registreren en om met mijn fokdieren te kunnen fokken volgens het fokreglement van IPRC. Ik zal geen informatie achterhouden of verzwijgen die van belang kan zijn voor de (toekomstige) gezondheid van het ras.
 • Alle informatie die vermeld wordt op de benodigde IPRC formulieren voor het verkrijgen van een IPRC Stamboom zal waarheidsgetrouw zijn en ik zal alle honden duidelijk identificeren aan de hand van een vastgelegde naam van de hond, verwachte kleur en vachttype en barcode van de microchip.
 • Ik zal fokken volgens het fokreglement van IPRC en zal er voor zorgen dat de gezondheid van het originele ras een hoofdrol speelt in mijn fokbeleid. Zijn gezondheid en genetische vitaliteit, intuïtieve karakter en temperament zijn belangrijker dan zijn uiterlijke kenmerken (rasstandaard) of het streven naar erkenning door de FCI. Dit betekent dat ik slechts één fokprogramma met betrekking tot Pomsky’s heb.
 • Ik zal als ik een niet geregistreerde dekreu wil gebruiken me er van vergewissen dat hij over een DNA-profiel beschikt en zijn ouders tenminste over een microchip. Ik zal ALFA-Europe een kopie van zijn afstamming, microchip, DNA-profiel en zijn gezondheidspapieren bezorgen.
 • Ik zal ook mijn collega-fokker fair en met respect behandelen en hem alle informatie geven die hij nodig heeft om op verantwoorde wijze met een van mijn fokhonden te fokken of te kopen. Ik zal alle zakelijke overeenkomsten tussen mij en mijn collega fokker van te voren schriftelijk vastleggen om meningsverschillen achteraf te voorkomen.
 • In geval van een verschil van mening of conflict, tussen mij en een collega fokker of tussen mij en IPRC, zal ik proberen dit op bevredigende wijze door onderling overleg proberen op te lossen. Lukt dit onverhoopt niet dan leg ik de zaak voor aan de Geschillencommissie van IPRC, waarvan ik de bindende uitspraak accepteer. Ik begrijp dat geschillen tussen mij en een andere fokker niet in behandeling genomen worden wanneer het conflict reeds bestond toen partijen hun honden hebben lieten registreren.
 • Ik stem er mee in dat het bestuur van IPRC of haar vertegenwoordiger (een door IPRC aangezochte dierenarts in het land van de fokker) de fokker van de geregistreerde honden kan bezoeken om mijn kennel te bezoeken. In het geval dat geconstateerd wordt dat ik in strijd met de Gedragscode en/of het Fokreglement handel, zal het bestuur van IPRC passende maatregelen nemen zoals in het volgend artikel wordt vermeld.
 • Ik stem er mee in dat een publicatie van de overtreding(en) van deze gedragscode en/of het fokreglement op de IPRC website niet door middel van het nemen van juridische stappen kan worden verhinderd of aangevochten. De bewijsvoering dient te geschieden door het stichtingsbestuur van IPRC onder overlegging van door externe deskundige(n) gecontroleerde feiten. De aangeklaagde fokker heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan. Zolang de beroepsprocedure, bij de in artikel 18 genoemde geschillencommissie, loopt mag IPRC niet overgaan tot publicatie op haar website. Beslist de geschillencommissie in mijn nadeel, zullen alleen de kennelnaam, de aard van de overtreding(en) én de eventuele beslissing dat mijn nestjes en pups niet meer voor registratie in aanmerking komen gepubliceerd worden.
×

Cart