Welkom bij stichting IPRC

Zoek je kwaliteit, steun, hulp en een uitzonderlijke internationale service, mogen we je dan verwelkomen als lid?

Het certificeren van gezondheidsonderzoeken van de Pomsky: 

Pomsky fokkers en stamboek voerende organisaties zijn meestal onvoldoende uitgerust om alle aspecten van gezondheidsonderzoeken te overzien en te bewaken. Het beoordelen van de onderzoeksmethodiek, het overleg met de specialisten en het analyseren van de onderzoeks- resultaten vraagt specialistische kennis die vaak niet voorhanden is. Bovendien, omdat de fokkers en hun organisaties direct-belanghebbend zijn, komen verschillen van inzicht en geschillen te snel in de sfeer van tegenstellingen tussen ongelijkwaardige partijen.
Deze knelpunten kunnen worden voorkomen indien er een onafhankelijke organisatie is dat namens de fokkers en hun vertegenwoordigende organisaties deze taken behartigt. STICHTING IPRC vervult de brug- functie tussen enerzijds de eigenaren en fokkers en anderzijds de onderzoekers en onderzoeksinstituten. STICHTING IPRC, de certificerende organisatie heeft als primaire taak de kwaliteitsbewaking van het onderzoek, het overlegt namens de fokkers over de te kiezen onderzoeksmethodiek, gemonitord de onderzoeksresultaten en certificeerd de IPRC gezondheidsstambomen van de Pomsky. Uiteraard beschikt STICHTING IPRC over voldoende specifieke kennis om enerzijds als gesprekspartner voor de onderzoekers en anderzijds als gesprekspartner voor de fokkers op te treden.

STICHTING IPRC vervult een aantal taken;

  • het gaat overeenkomsten aan met onderzoekers en onderzoeksinstituten om tot een gestandaardiseerde uitvoering van onderzoeken en testen te komen,
  • het stelt in samenspraak met de betrokken onderzoekers (de deskundigen) de onderzoeksprotocollen op en behartigt daarin specifiek de belangen van eigenaren en fokkers,
  • het verricht de analyses van onderzoeksresultaten per beoordelaar, rapporteert daarover aan de onderzoekers en onderzoeksinstituten en overlegt met hen over eventuele gesignaleerde knelpunten,
  • het overlegt met fokkers, eigenaars en de stamboekvoerende organisaties over wenselijke gezondheidsonderzoeken en zoekt met hen naar een haalbare wijze van invulling daarvan,
  • het gaat samenwerkingsovereenkomsten aan met organisaties voor samen met fokkers en eigenaren over de te leveren ondersteuning en rapportages,
  • het verricht de analyses van de onderzoeksresultaten voor het ras Pomsky, rapporteert daarover aan fokkers en stamboekorganisaties en overlegt met hen over eventuele gesignaleerde knelpunten,
  • het ondersteunt de fokkers en stamboekorganisaties bij het interpreteren van de bevindingen en adviseert over een te voeren fokkerijbeleid naar aanleiding van die bevindingen.
  • het verstrekt DNA Profiel certificaten en IPRC stambomen waarin is vastgesteld welke uitslag van onderzoek bij een met name genoemde geïdentificeerde Pomsky behoort,
  • het maakt de achtergrondinformatie beschikbaar zodat het voor de eigenaar helder is op welke wijze en volgens welke procedure het resultaat tot stand kwam, het fokbeleid,
  • het doet aanvullend onderzoek in gevallen waarin er gronden zijn voor gerede twijfel aan de juistheid van het gerapporteerde resultaat.Samenvattend,

STICHTING IPRC draagt zorg voor de borging van de kwaliteit van gezondheidsonderzoeken zodat de fokkers over de meest betrouwbare onderzoeks- en testresultaten kunnen beschikken. Dat kan natuurlijk alleen maar als de fokkers of hun stamboekorganisaties ervoor zorgen dat de Pomsky’s waar het om gaat individueel herkenbaar zijn, ze moeten geïdentificeerd zijn.

Pomsky is een kruising tussen twee intelligente rassen, namelijk een dwergkees en een husky. Het is een vrij recentelijk nieuw gemixt ras.

Elke fokker heeft een eigen identiteit en visie, echter allen met als gemeenschappelijk doel: het in stand houden en waar nodig het verbeteren van het ras. De manier waarop elke fokker  dit doel denkt te bereiken verschilt van elkaar en maakt deel uit van eigen identiteit. De ene fokker hanteert een strak fokbeleid en dwingt hiermee een verantwoorde fokker af terwijl de andere fokker wijst op hun eigen verantwoordelijkheid om een bewustzijn te creëren waarbij het laten uitvoeren van een groot aantal gezondheidstesten en de daaruit voortvloeiende meer verantwoorde fok combinaties een vanzelfsprekend wordt.

Beide methoden werpen hen vruchten af en dekken zo goed als de hele georganiseerde fokkerij van de Pomsky  doordat de meeste fokkers aansluiting vinden bij het gedachtegoed van een van de fokkers. Dat sterkt ons in onze mening dat de aangesloten pomsky fokkers die onder de overkoepelende organisatie vallen van STICHTING IPRC, goed bezig zijn met betrekking tot het gestelde doel.

De relatief korte historie van het ras Pomsky zijn invloed op de situatie die wij voor het ras voorzien en in de nabije toekomst willen monitoren in de Pomsky Database 

STICHTING IPRC heeft als taak om de gezondheid binnen het ras te bewaken. Het besturen van de hoofdlijnen van het fokbeleid. Ten behoeve van de fokkerij en dus in het belang van het ras. Alleen met de medewerking van fokkers en eigenaren van pomsky’s kunnen we eventuele gezondheidsproblementijdig in kaart brengen en hier lijn in zijn. Dat is ontzettend belangrijk voor het fokbeleid.

Een pomsky doet ieders hart smelten.

 

Samenwerking

Stichting IPRC in samenwerking met dierenarts Maarten Kappen, eigenaar van Dierenkliniek Eersel, te Eersel.

Een samenwerking is kansrijk als mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangenen gericht is op een betekenisvolle ambitie. Het is de grote opgave om daarvoor de juiste condities te scheppen.

Organiseren tussen organisaties is een vorm van organiseren waarbij mensen uit autonome organisaties ertoe over gaan duurzame afspraken te maken en zo het delen van het werk op elkaar af te stemmen. Het leidt tot een diversiteit aan een samenwerkingsrelatie die een duurzame intentie heeft.